• អំពីពួកយើង (២)
  • អំពីពួកយើង (៣)
  • អំពីពួកយើង (១)

ក្រុមហ៊ុនដុងហ្គួនស៊ុនយ៉ូ - ហ្វូតូប៉ូតានិកខូអិលធីឌី

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ថាមពលព្រះអាទិត្យនីមួយៗត្រូវការ ១០០% នៃវត្ថុធាតុដើមដ៏កម្រ (មិនមែនជាការកែច្នៃឡើងវិញ) ដើម្បីធានាបាននូវអាយុកាលគុណភាពរបស់វារហូតដល់ ២៥ ឆ្នាំ។

យើងបានដាក់ការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៅកម្រិតមួយផ្សេងទៀតហើយមិនត្រូវនិយាយពីរយៈពេលទូទាត់ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានរបស់យើងហើយក៏មានការធានាបន្ទាប់ពីការលក់ផងដែរ។